گریه ها و فریاد کشاورزان از حکم قطع درختان گردو در این کلیپ برخی از اهالی روستایی در خوانسار به حکم دادستان این شهر برای قطع درختان گردو اعتراض کردند. این صفحه آمادگی درج جوابیه دادستانی را محفوظ نگاه می دارد. جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

گریه ها و فریاد کشاورزان از حکم قطع درختان گردو

در این کلیپ برخی از اهالی روستایی در خوانسار به حکم دادستان این شهر برای قطع درختان گردو اعتراض کردند.

این صفحه آمادگی درج جوابیه دادستانی را محفوظ نگاه می دارد.

جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران