دولت بی‌شرافت(درمکتب امام) دولت آمريكا يك شرافت انسانى مع‌الأسف الآن ندارد كه ما بخواهيم به واسطه آن شرافت انسانى‏اش با آن رابطه داشته باشيم. دولت آمريكا اين است كه داريد مى‏بينيد كه مظلوم را در هرجا پيدا مى‏كند پوست مى‏كند. هرجا بتواند مى‏رود و بمب سرشان مى‏ريزد. هرچه بتواند ذخاير ملت‌ها را مى‏برد. ما بخواهيم […]

دولت بی‌شرافت(درمکتب امام)

دولت آمريكا يك شرافت انسانى مع‌الأسف الآن ندارد كه ما بخواهيم به واسطه آن شرافت انسانى‏اش با آن رابطه داشته باشيم. دولت آمريكا اين است كه داريد مى‏بينيد كه مظلوم را در هرجا پيدا مى‏كند پوست مى‏كند. هرجا بتواند مى‏رود و بمب سرشان مى‏ريزد. هرچه بتواند ذخاير ملت‌ها را مى‏برد. ما بخواهيم روابط با اينها داشته باشيم؟ بهتر اين است كه ما با اينها روابط نداشته باشيم.
صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۳۰۳ | قم؛ ۲۶ آذر ۱۳۵۸