به نظر من اين‌طور مى‏رسد كه نقشه اين است كه در داخل ما را، اين ضربه را به ما بزنند كه ما اغتشاش در خودمان پيدا كنيم. يك انتظامى در كار نباشد. اختلافات باشد و يك هرج و مرجى باشد. صحیفه امام؛ ج۱۲؛ ص۷۰ | قم؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸

  به نظر من اين‌طور مى‏رسد كه نقشه اين است كه در داخل ما را،
اين ضربه را به ما بزنند كه ما اغتشاش در خودمان پيدا كنيم. يك انتظامى در كار نباشد. اختلافات باشد و يك هرج و مرجى باشد.
صحیفه امام؛ ج۱۲؛ ص۷۰ | قم؛ ۱۷ دی ۱۳۵۸