گل وگیاه درخانه باعث کاهش میزان استرس می شوند. گل وگیاه درخانه می تواند سرما خوردگی را تا ۳۰ درصد بکاهد. افرادی که سردرد یامیگرن دارند باعث می شود شبانه روز کمتر دچار سردرد گردند. گیاهان حجم شگفتی از آلودگی های شیمیایی که از طریق هوا به ما انتقال پیدا می کنند را در خانه […]

گل وگیاه درخانه باعث کاهش میزان استرس می شوند.

گل وگیاه درخانه می تواند سرما خوردگی را تا ۳۰ درصد بکاهد.

افرادی که سردرد یامیگرن دارند باعث می شود شبانه روز کمتر دچار سردرد گردند.

گیاهان حجم شگفتی از آلودگی های شیمیایی که از طریق هوا به ما انتقال پیدا می کنند را در خانه از بین می برند.

نگهداری گل و گیاهان در منزل موجبات آرامش وشادمانی انسان را فراهم می آورد.