رسيدگى به حال مستضعفين؛ اينهايى كه در سال‌هاى طولانى در رنج بودند، در عذاب بودند. اين خودش يك مسئله‏اى است كه هركس كه اعانت كند به يك مؤمنى، مثل اين است كه‏ به خدا اعانت كرده باشد. صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۷۰ | قم؛ ۲۶ آبان ۱۳۵۶


رسيدگى به حال مستضعفين؛ اينهايى كه در سال‌هاى طولانى در رنج بودند، در عذاب بودند. اين خودش يك مسئله‏اى است كه هركس كه اعانت كند به يك مؤمنى، مثل اين است كه‏ به خدا اعانت كرده باشد.
صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۷۰ | قم؛ ۲۶ آبان ۱۳۵۶