۱٫خواص ارثی رشد درخت ۲٫ريزی و درشتی ميوه ۳٫عادت گلدهی وتشکيل ميوه روی شاخه ها ميوه های ريز را بايد کمتر هرس کنيم. مثل : آلبالو،گيلاس و بادام … درختانی که رشد رويشی بالائی دارند بايد هرس باردهی کمتر شوند. ريزی و درشتی ميوه در ميزان هرس باردهی دخالت مستقيم دارد . يعنی : ميوه […]

۱٫خواص ارثی رشد درخت

۲٫ريزی و درشتی ميوه

۳٫عادت گلدهی وتشکيل ميوه روی شاخه ها

ميوه های ريز را بايد کمتر هرس کنيم. مثل : آلبالو،گيلاس و بادام …

درختانی که رشد رويشی بالائی دارند بايد هرس باردهی کمتر شوند.

ريزی و درشتی ميوه در ميزان هرس باردهی دخالت مستقيم دارد .

يعنی :

ميوه های ريز شدت هرس کمتر

ميوه های درشت هرس بيشتری را تحمل می کنند .

عادت گلدهی در درختان ميوه شدت ميزان هرس درختان را تعيين و تنظيم می کنند .