‏هرچند عامل تهديد نسل ایرانیان یا به بیان بهتر نسل کشی خاموش مردم ایران و از دشمنان اصلی ‎#طبایرانی از وزارت بهداشت فرار کرد،ولی خواسته اصلی ما محاکمه ‎#ملکزاده و پاسخگویی او در محاکم قضایی کشور بخاطر صدماتی است که چند دهه اخير به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد کرده است.

‏هرچند عامل تهديد نسل ایرانیان یا به بیان بهتر نسل کشی خاموش مردم ایران و از دشمنان اصلی ‎#طبایرانی از وزارت بهداشت فرار کرد،ولی خواسته اصلی ما محاکمه ‎#ملکزاده و پاسخگویی او در محاکم قضایی کشور بخاطر صدماتی است که چند دهه اخير به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد کرده است.