‏جناب دكتر ‎ ملك زاده؛ قتل ٢٥ ميليون ايرانى در باب ‎ كنترل جمعيت در دوران تصدى مسئوليت هاى شما در وزارت بهداشت پس از ورودتان از انگليس به تهران به بهانه هاى واهی مانند تشكيل نشدن قلب جنين و…به عهده شماست. بايد پاسخگو باشيد.

‏جناب دكتر ‎ ملك زاده؛
قتل ٢٥ ميليون ايرانى در باب ‎ كنترل جمعيت در دوران تصدى مسئوليت هاى شما در وزارت بهداشت پس از ورودتان از انگليس به تهران به بهانه هاى واهی مانند تشكيل نشدن قلب جنين و…به عهده شماست.
بايد پاسخگو باشيد.