ملک زاده در حالی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در فراری رو به جلو استعفا داد که وی در دوره مدیریتش در وزارت بهداشت در دهه ۷۰، باعث و بانی کاهش موالید با سیاست های بازدارنده بود. ملک زاده از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان انبوه دارو شیمیایی و تجویز آن به بیماران و مردم ایران […]

ملک زاده در حالی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در فراری رو به جلو استعفا داد که وی در دوره مدیریتش در وزارت بهداشت در دهه ۷۰، باعث و بانی کاهش موالید با سیاست های بازدارنده بود.
ملک زاده از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان انبوه دارو شیمیایی و تجویز آن به بیماران و مردم ایران علیرغم وجود طب مکمل است.
او سیستم بهداشت و درمان ایران را چنان فشل و گوش به فرمان سازمان صهیونیستی بهداشت جهانی کرده که عملا این سیستم در برابر اپیدمی کرونا شکست خورده است.