نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: به کمیسیون اصل نود بیش از ۴۰ شکایت از شخص آقای ‎#ملک‌زاده معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است. طبق قوانین کمیسیون ‎اصل نود با استعفا افراد، پیگیری شکایات متوقف نمی‌شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد…

نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

به کمیسیون اصل نود بیش از ۴۰ شکایت از شخص آقای ‎#ملک‌زاده معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است.

طبق قوانین کمیسیون ‎اصل نود با استعفا افراد، پیگیری شکایات متوقف نمی‌شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد…