جالب توجه است در روز جمعه که وزارت خانه تعطیل است و کارمندان نيز در محل كار حضور ندارند، استعفای دكتر ‎#ملک_زاده آماده شده و شماره نامه هم خورده است؛اما در روزهاى عادی، مردم مى بايستى ساعت ها در صف شماره كردن يك نامه قرار بگيرند.حالا كجا با اين عجله جناب دکتر آن هم در […]

جالب توجه است در روز جمعه که وزارت خانه تعطیل است و کارمندان نيز در محل كار حضور ندارند، استعفای دكتر ‎#ملک_زاده آماده شده و شماره نامه هم خورده است؛اما در روزهاى عادی، مردم مى بايستى ساعت ها در صف شماره كردن يك نامه قرار بگيرند.حالا كجا با اين عجله جناب دکتر آن هم در شب قرنطينه!