اگر بخواهيد مستقل باشيد، اگر بخواهيد شما را به اينكه يك ملتى هستيد بشناسند و بشويد يك ملت، از اين تقليد غرب بايد دست برداريد. تا در اين تقليد هستيد، آرزوى استقلال را نكنيد. تا اين نويسنده‏هاى ما، نويسندگان ما، همه حرف‌هايشان غربى است، اين را دست از آن برندارند، اميد نداشته باشند كه […]


  اگر بخواهيد مستقل باشيد، اگر بخواهيد شما را به اينكه يك ملتى هستيد بشناسند و بشويد يك ملت، از اين تقليد غرب بايد دست برداريد. تا در اين تقليد هستيد، آرزوى استقلال را نكنيد. تا اين نويسنده‏هاى ما، نويسندگان ما، همه حرف‌هايشان غربى است، اين را دست از آن برندارند، اميد نداشته باشند كه ملتشان مستقل بشود.
صحیفه امام؛ ج۹؛ ص۴۶۲ | قم؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷