حضرت معصومه علیها السلام فرمود: هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد.

 حضرت معصومه علیها السلام فرمود:
هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد.