اقتداراطلاعاتى سپاه يعنى تمام پروژه هاى نفوذ و توطئه هاى شوم دشمنان قسم خورده انقلاب، توسط نظام جمهورى اسلامى رصد و خنثى خواهد شد. مبادله مهره سوخته اسرائيل، ‎#كايلىمورگيلبرت با ٣ ايرانى، نشان داد که اشراف اطلاعاتى سپاه، مافوق تصور سرویس هاى جاسوسى رژیم منحوس صهیونیستی است.  

اقتداراطلاعاتى سپاه يعنى تمام پروژه هاى نفوذ و توطئه هاى شوم دشمنان قسم خورده انقلاب، توسط نظام جمهورى اسلامى رصد و خنثى خواهد شد. مبادله مهره سوخته اسرائيل، ‎#كايلىمورگيلبرت با ٣ ايرانى، نشان داد که اشراف اطلاعاتى سپاه، مافوق تصور سرویس هاى جاسوسى رژیم منحوس صهیونیستی است.