اصحاب فلاحت گفته‌اند که: کشت گیاه غیر ممکن می شود زمانی که آب و هوای آن تغییر می کند و یا شکل گیاه و یا مزاج آن تغییر خواهد کرد همانگونه که تفاوت دارد بین گیاهی صحرایی و کوهی نسبت به گیاهی که در باغ و گلخانه به دست آمده باشد. همچنان که مکان و […]

اصحاب فلاحت گفته‌اند که: کشت گیاه غیر ممکن می شود زمانی که آب و هوای آن تغییر می کند و یا شکل گیاه و یا مزاج آن تغییر خواهد کرد همانگونه که تفاوت دارد بین گیاهی صحرایی و کوهی نسبت به گیاهی که در باغ و گلخانه به دست آمده باشد.

همچنان که مکان و زمان کشت گیاه در کیفیت و فاسد و خراب شدن گیاه موثر است. در حیوانات هم مانند گیاهان اثر کلی دارد مشاهده شده است.