رئیس یهودی فایرز کیست و چه پرونده هایی قضایی علیه این شرکت به خاطر عوارض داروهایش همچنان در مجامع دادگاهی در جریان است؟  

رئیس یهودی فایرز کیست و چه پرونده هایی قضایی علیه این شرکت به خاطر عوارض داروهایش همچنان در مجامع دادگاهی در جریان است؟