لبیک وزیر بهداشت به فرمان امام خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا

لبیک وزیر بهداشت به فرمان امام خامنه ای برای ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا