‏نفود مقلدان سازمان بهداشت جهانی و غرب پرست در وزارت بهداشت که نسل ایرانی ها را با اسم “علم پزشکی” از بین بردند. چه جنایتی از این بالاتر برای یک ملت؟ صهیونیست اسرائیلی در فرزند آوری اول و ایران شیعی آخر…. این نتیجه تقلید کورکورانه از دستورات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای صهیونیستی است.

‏نفود مقلدان سازمان بهداشت جهانی و غرب پرست در وزارت بهداشت که نسل ایرانی ها را با اسم “علم پزشکی” از بین بردند.

چه جنایتی از این بالاتر برای یک ملت؟
صهیونیست اسرائیلی در فرزند آوری اول و ایران شیعی آخر….

این نتیجه تقلید کورکورانه از دستورات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای صهیونیستی است.