امام خامنه اى مدظله: "علاج ⁩ دردهای مزمن کشور در حضور پرشور عمومی مردم و انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات است." در كشور اهل دل اگر ماه آيد ‏در ظلمت اين مسير همراه آيد ‏يك جمله، علاج درد مزمن اين است: ‏مردِ عمل از كوچه دلخواه آيد

امام خامنه اى مدظله:
"علاج ⁩ دردهای مزمن کشور در حضور پرشور عمومی مردم و انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات است."

در كشور اهل دل اگر ماه آيد
‏در ظلمت اين مسير همراه آيد
‏يك جمله، علاج درد مزمن اين است:
‏مردِ عمل از كوچه دلخواه آيد