به دلیل این که طبیعت زمین سرد و خشک است و هیچ شک و تردیدی در این مورد وجود ندارد، درصورتی که توسط آب و هوا رطوبت کمی بر روی زمین ایجاد می شودبه همین دلیل گیاهانی روی زمین رشدمی کند ولی به مدت کوتاهی دوام می آورند،  چون رطوبت آن به سرعت کشیده می […]

 به دلیل این که طبیعت زمین سرد و خشک است و هیچ شک و تردیدی در این مورد وجود ندارد، درصورتی که توسط آب و هوا رطوبت کمی بر روی زمین ایجاد می شودبه همین دلیل گیاهانی روی زمین رشدمی کند ولی به مدت کوتاهی دوام می آورند،

 چون رطوبت آن به سرعت کشیده می شود و گیاه خشک می شودو دراین هنگام زمین قوّه ی خود را از دست می دهد و نیاز به تقویت پیدا می کند.

 در اینجاست که زمین نیاز به انواع کودها پیدا می کند.طبیعت هرحیوانی با یکدیگر متفاوت است در نتیجه طبیعت کودحیوانات هم بایکدیگر متفاوت است ولی درمجموع همه کودها طبیعت گرم را دارند. 

 درمیان کشاورزان سه چیز است که برای زمین واجب ومهم است

 کود میش

 شخم زدن

 و آب شیرین وبدون بو که حیوانات از آن بیاشامند.

 مفاتیح الارزاق ج۱صص۳۵۹و۳۶۰

🇮🇷 جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران