فاصلۀ هر چهار ذرع، در لوله ها و کرت ها حفره هایی به عمق چهار انگشت ایجاد می کنند و مقداری خاک نرم و کود و ماسه داخل حفرۀ ایجاد شده می ریزند و سه عدد بذر خیار و یک عدد بذر خربزه و یا پنبه مخلوط کرده و در وسط هر حفره می اندازند […]

فاصلۀ هر چهار ذرع، در لوله ها و کرت ها حفره هایی به عمق چهار انگشت ایجاد می کنند و مقداری خاک نرم و کود و ماسه داخل حفرۀ ایجاد شده می ریزند و سه عدد بذر خیار و یک عدد بذر خربزه و یا پنبه مخلوط کرده و در وسط هر حفره می اندازند و روی حفره را ماسه می ریزند.

اضافه کردن بذر خربزه و پنبه به این علت است که بذر خیار ضعیف است و به علت ضعف درست نمی تواند سر از خاک بیرون آورد. بذر خربزه و پنبه با داشتن قدرت و قوت خاک را دور می کنند و توسط آن ها خیارها هم سر از خاک بیرون می آورند و زمانی که خوب خیارها سبز شدند، پنبه و خربزه را قطع می کنند و خیار می گذارند تا رشد کند و به ثمر بنشیند.  

مفاتیح الارزاق ج۱ ص۶۱۴

🇮🇷 برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران