تجمع مخالفان ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی در مقابل دفتر ریاست قوه قضائیه در جریان است

تجمع مخالفان ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی در مقابل دفتر ریاست قوه قضائیه در جریان است