حال و روز جیفارا البدیری، خبرنگار الجزیره که دیروز توسط سربازان صهیونیستی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد. البدیری می‌گوید آنها داخل خودرو بیشتر از بیرون او را کتک زدند و این در حالی بود که می‌دانستند من خبرنگار الجزیره هستم. وی در این مصاحبه از نحوه بازداشتش می گوید  البدیری […]

 

حال و روز جیفارا البدیری، خبرنگار الجزیره که دیروز توسط سربازان صهیونیستی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد.

البدیری می‌گوید آنها داخل خودرو بیشتر از بیرون او را کتک زدند و این در حالی بود که می‌دانستند من خبرنگار الجزیره هستم.

وی در این مصاحبه از نحوه بازداشتش می گوید

 البدیری ساعتی پیش به اداره بازگشت.