سوال جالب استاد رحیم پور ازغدی از مقام معظم رهبری:  پرچم انقلاب به دست چه کسی خواهد افتاد؟  

 

 

سوال جالب استاد رحیم پور ازغدی از مقام معظم رهبری: 
پرچم انقلاب به دست چه کسی خواهد افتاد؟