‏کسانی که شروع واکسیناسیون رو اول برای افراد مسن تجویز کردند، کسانی هستند که در اوج اپیدمی ‎#کرونا، اکسیژن را ابتدا از آنها جدا می کردند. دل اینها برای پیرها نسوخته، بلکه این اقدام برای آن است در صورت مرگ به جای عوارض ‎#واکسن، به کهنسالی و سکته قلبی ربط دهند.

‏کسانی که شروع واکسیناسیون رو اول برای افراد مسن تجویز کردند، کسانی هستند که در اوج اپیدمی ‎#کرونا، اکسیژن را ابتدا از آنها جدا می کردند. دل اینها برای پیرها نسوخته، بلکه این اقدام برای آن است در صورت مرگ به جای عوارض ‎#واکسن، به کهنسالی و سکته قلبی ربط دهند.