🟠 طبیعت: گرم و خشک به سمت تری 🟠 خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد #سرفه مزمن، #تنگینفس، سل، زخم ریه، #زخم_روده، استسقاء، #یرقان، مسهل اخلاط غلیظه و رقیقه، مدر، ضد دردهای #کلیه، مثانه و رحم. 🟠 طرز تهیه: چند تکه از آن را  با مقداری آب که آن را بپوشاند با شعله مستقیم […]


🟠 طبیعت: گرم و خشک به سمت تری

🟠 خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد #سرفه مزمن، #تنگینفس، سل، زخم ریه، #زخم_روده، استسقاء، #یرقان، مسهل اخلاط غلیظه و رقیقه، مدر، ضد دردهای #کلیه، مثانه و رحم.

🟠 طرز تهیه: چند تکه از آن را  با مقداری آب که آن را بپوشاند با شعله مستقیم آرام جوش آورده، سپس با شعله غیر مستقیم ۲ الی ۳ ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی در آید.

✍ منبع: کتاب خفی اسئله و اجوبه جلد اول