✅واسطه‌‌گرى ازدواجها را راه مى‌‌اندازد ⚠️ بعضی سنتهاى غلط در مورد ازدواج، مانع از رواج ازدواج جوانها است

 


✅واسطه‌‌گرى ازدواجها را راه مى‌‌اندازد
⚠️ بعضی سنتهاى غلط در مورد ازدواج، مانع از رواج ازدواج جوانها است