🔹راه کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی است که پشتوانه مردمی به رخ دشمنان کشیده شود. رئيس‌جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهدشد اگر با رأی بالا انتخاب شود، رئیس‎جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود و کارهای بزرگی می‎تواند بکند.

 

 

🔹راه کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی است که پشتوانه مردمی به رخ دشمنان کشیده شود. رئيس‌جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهدشد اگر با رأی بالا انتخاب شود، رئیس‎جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود و کارهای بزرگی می‎تواند بکند.