بیل گیتس گفته بود که بخش زیادی از جمعیت کره زمین بوسیله واکسن اجباری میمیرند

 بیل گیتس گفته بود که بخش زیادی از جمعیت کره زمین بوسیله واکسن اجباری میمیرند