🔴در یک جنگ اطلاعاتی اصلا نباید شفافیت باشد و مراحل باید مخفی انجام شود و با اندک احتمال لو رفتن مهره ها می سوزد و عملیاتها منتفی میشود. حالا چرا موساد شفاف گفته #رئیسی را ترور میکند؟ چون میداند سازمان بدنامی است و نباید MI۶انگلیس، DGSEفرانسه و… که در ایران سفارت دارند لو بروند.    […]

🔴در یک جنگ اطلاعاتی اصلا نباید شفافیت باشد و مراحل باید مخفی انجام شود و با اندک احتمال لو رفتن مهره ها می سوزد و عملیاتها منتفی میشود.

حالا چرا موساد شفاف گفته #رئیسی را ترور میکند؟
چون میداند سازمان بدنامی است و نباید MI۶انگلیس، DGSEفرانسه و… که در ایران سفارت دارند لو بروند. 
 
 ✍️شیخ مرتضی