⭕️ در حالیکه در کشورهای اروپایی که با بحران جمعیت دست وپنجه نرم میکنند، نمایندگان زن پارلمان برای تبلیغ فرزندآوری و اهمیت به مادران شاغل بصورت نمادین فرزند شیرخوار خود را به صحن علنی پارلمان می برند،در کشور ما بعلت هزینه های بالای غربالگری دوم سالانه ۲۰ هزار جنین سالم قربانی میشوند!

⭕️ در حالیکه در کشورهای اروپایی که با بحران جمعیت دست وپنجه نرم میکنند، نمایندگان زن پارلمان برای تبلیغ فرزندآوری و اهمیت به مادران شاغل بصورت نمادین فرزند شیرخوار خود را به صحن علنی پارلمان می برند،در کشور ما بعلت هزینه های بالای غربالگری دوم سالانه ۲۰ هزار جنین سالم قربانی میشوند!