▪️ مقایسه کنید وضعیت مکه و کنسرت‌های این روزها را…

 

▪️ مقایسه کنید وضعیت مکه و کنسرت‌های این روزها را…