💢 آن هم در نیمه ی اولین ماه تابستان درخت ها تشنه اند 💢 ما در طول روز آب های زیادی را دور می ریزیم. تا بحال هنگام شستن برنج دقت کرده اید چقدر آب در چاه ظرفشویی فرو می رود. 💢 من برای شستن دو پیمانه برنج یک سطل سه کیلویی آب جمع کردم.  […]

💢 آن هم در نیمه ی اولین ماه تابستان
درخت ها تشنه اند

💢 ما در طول روز آب های زیادی را دور می ریزیم. تا بحال هنگام شستن برنج دقت کرده اید چقدر آب در چاه ظرفشویی فرو می رود.

💢 من برای شستن دو پیمانه برنج یک سطل سه کیلویی آب جمع کردم. 

 💢 اگر هر خانواده فقط اب حاصل از شستن برنج یا میوه را جمع اوری کرده و فقط درختان محل زندگی خود را آبیاری کند، سایه ی درخت های زیبا بر سر کوچه هایمان باقی می ماند.

💢 در این شرایط کم آبی آبیاری گیاهان با آب شرب هم به نوعی عدم مدیریت محسوب می شود.

💢 درختان مان را سیراب کنیم با آبهایی که بیهوده هدر می روند.

✔️ به همه ی گروههایتان ارسال کنید تا پویش آبیاری درختان همگانی شود. 

✔️ هوای شهرم را دارم

✔️ شروع تغییرات از خودمان