⭕️در تخلفی آشکار قوانین مرتبط به طب ایرانی و اسلامی را در وزرات بهداشت اجرا نشده است. ⭕️در حال حاضر سهم درمانی داروهای گیاهی طب سنتی مجوزدار، در پروتکل درمانی بیماران کرونایی کشور صفر درصد است و این تخلف قانونی آشکار وزارت بهداشت در بی اعتنایی کامل به این داروهای گیاهی محققان ایرانی در شرایط […]

⭕️در تخلفی آشکار قوانین مرتبط به طب ایرانی و اسلامی را در وزرات بهداشت اجرا نشده است.

⭕️در حال حاضر سهم درمانی داروهای گیاهی طب سنتی مجوزدار، در پروتکل درمانی بیماران کرونایی کشور صفر درصد است و این تخلف قانونی آشکار وزارت بهداشت در بی اعتنایی کامل به این داروهای گیاهی محققان ایرانی در شرایط مهم کرونایی کشور است.
بعضی از این داروها در کاهش مرگ و میر و طول بستری بیمار مؤثر بوده است

⭕️بر اساس ماده ۷۲، بند پ، تبصره۲ برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت ‌به تهیه فهرست فرآورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام کند.

⭕️بر اساس ماده ۷۴، بند چ- به منظور تحقق بند (۱۲) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی- اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام کند.

📕 منبع: @drezamontazer