عکس فوق که از دانشگاه جان هاپکینز است و مهر WEF را هم دارد، چنین چیزی را اثبات میکند   طبق تاریخ تا ۲۰۲۳ براتون ویروس دارن نام گذاری می کنن

عکس فوق که از دانشگاه جان هاپکینز است و مهر WEF را هم دارد، چنین چیزی را اثبات میکند 

 طبق تاریخ تا ۲۰۲۳ براتون ویروس دارن نام گذاری می کنن