روحانی(مرداد ۹۵): نمیتوانیم در برابر قدرتهای بزرگ بایستیم. رئیسی(مرداد ۱۴۰۰): ما از اصحاب ما می توانیم هستیم و راه برون رفت از مشکلات وجود دارد.

 

روحانی(مرداد ۹۵):
نمیتوانیم در برابر قدرتهای بزرگ بایستیم.

رئیسی(مرداد ۱۴۰۰):
ما از اصحاب ما می توانیم هستیم و راه برون رفت از مشکلات وجود دارد.