توییت حکیم دکتر روازاده ‏به امید حق تعالی، پیروزی ها و گشایش های چشمگیر در سایه ‎#دولتاسلامی تحت مدیریت آیت الله دکتر ‎#ابراهیمرئیسی جهانیان را در بهت فرو خواهد برد و باعث افتخار ملت های آزادیخواه جهان خواهد شد.

توییت حکیم دکتر روازاده

‏به امید حق تعالی، پیروزی ها و گشایش های چشمگیر در سایه ‎#دولتاسلامی تحت مدیریت آیت الله دکتر ‎#ابراهیمرئیسی جهانیان را در بهت فرو خواهد برد و باعث افتخار ملت های آزادیخواه جهان خواهد شد.