⁉️ واقعاعلت مواضع سراسرمتناقض سلبریتی ها و#غربگراها چیست؟ 🔵 ازیک طرف شعار"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" سرمی دهند وازطرف دیگرمی گویند چرا در #افغانستان واردجنگ باطالبان نمی شویم؟! 🔵 یااینکه ازیک طرف می گویند چراتحریم هستیم ونمی توانیم نفت ومشتقاتش راصادر کنیم؟اما بافروش وصدور مقتدرانه محموله های سوخت به لبنانی هاناراحت می شوند؟! […]

⁉️ واقعاعلت مواضع سراسرمتناقض سلبریتی ها و#غربگراها چیست؟

🔵 ازیک طرف شعار"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" سرمی دهند وازطرف دیگرمی گویند چرا در #افغانستان واردجنگ باطالبان نمی شویم؟!

🔵 یااینکه ازیک طرف می گویند چراتحریم هستیم ونمی توانیم نفت ومشتقاتش راصادر کنیم؟اما بافروش وصدور مقتدرانه محموله های سوخت به لبنانی هاناراحت می شوند؟!

🔵 این تناقض هارانمی توان فقط به پای اعوجاج فکری ولجاجت گذاشت چراکه این مواضع اتفاقا همیشه بطوردقیق در راستای سیاست های آمریکا ودشمنان نظام است.

🔵 کارازلجاجت ونفهمی ودردهایی ازاین قبیل گذشته است.امان ازمزدوری؛دردی که هیچ درمانی ندارد.

✍ قاسم اکبری