‏خوشبختانه استفاده از ‎#بخورجوششیرین برای پیشگیری و درمان ‎#کرونا فراگیر شده و عده ای که ابتدا تخریب و نقد می کردند، بالاخره به تاثیرگذاری آن اعتراف کردند. حواسها باید جمع باشد وقتی دشمن می بیند مردم از این روش استفاده می کنند، به دنبال تخریب و فاسد کردن جوش شیرین خواهد بود.

‏خوشبختانه استفاده از ‎#بخورجوششیرین برای پیشگیری و درمان ‎#کرونا فراگیر شده و عده ای که ابتدا تخریب و نقد می کردند، بالاخره به تاثیرگذاری آن اعتراف کردند.
حواسها باید جمع باشد وقتی دشمن می بیند مردم از این روش استفاده می کنند، به دنبال تخریب و فاسد کردن جوش شیرین خواهد بود.