🟩 آیت الله مجتهدی تهرانی(ره): 🟢 این زبان خیلی خطرناک است خطری که زبان دارد، هیچ یک از اعضا و جوارح انسان ندارند 🟢 صبح به صبح زبان آدم از اعضا و جوارح او احوالپرسی می کند ✔️ به پا می گویند حال شما چطوره ✔️ به چشم می گوید حال شما چطوره ✔️ به […]

🟩 آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):

🟢 این زبان خیلی خطرناک است خطری که زبان دارد، هیچ یک از اعضا و جوارح انسان ندارند

🟢 صبح به صبح زبان آدم از اعضا و جوارح او احوالپرسی می کند

✔️ به پا می گویند حال شما چطوره
✔️ به چشم می گوید حال شما چطوره
✔️ به گوش می گوید حال شما چطوره

🔘 آنها هم  به زبان جواب می دهند: حال ما خوب است اگر تو بگذاری

☑️ تو از کسی غیبت می کنی یه دروغ می گویی حال ما را میگیری!

☑️ ما دیگر حال عبادت نداریم ! تو پدر ما را درآوردی! تو ما را بدبخت می کنی تو با گفتن یک سخن ما را بیچاره می کنی!!