بيل گيتس در گفتگو با CNBC گفته بود؛ سرمايه گذارى ۱۰ ميليارد دلارى او در صنعت واكسن طى ۲۰ سال گذشته تبديل به ۲۰۰ ميليارد شده است. و همين سرمايه گذارى در بورس ممكن نبود بيش از ۱۷ ميليارد دلار سود آورى كند!   نویسنده: باران وکیلی

بيل گيتس در گفتگو با CNBC گفته بود؛ سرمايه گذارى ۱۰ ميليارد دلارى او در صنعت واكسن طى ۲۰ سال گذشته تبديل به ۲۰۰ ميليارد شده است.
و همين سرمايه گذارى در بورس ممكن نبود بيش از ۱۷ ميليارد دلار سود آورى كند!  

نویسنده: باران وکیلی