💢 ۷۰ درصد فوتیهای کرونا در این کشور از بین کسانی است که واکسن کرونا دریافت کرده‌اند!  ✍ منبع : https://b2n.ir/a84390

💢 ۷۰ درصد فوتیهای کرونا در این کشور از بین کسانی است که واکسن کرونا دریافت کرده‌اند! 

✍ منبع :
https://b2n.ir/a84390