🔶 رزق کلمه ای بسیار فراتر از آن چیزی است که تصورش را داریم؛ اما چطور؟! 🔶 زمانی که خواب هستی و ناگهان، به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی، این بیداری، رزق است چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند! 🔶 زمانی که با مشکلی رو به رو میشوی خداوند صبری به تو میدهد که […]

🔶 رزق کلمه ای بسیار فراتر از آن چیزی است که تصورش را داریم؛ اما چطور؟!


🔶 زمانی که خواب هستی و ناگهان، به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی، این بیداری، رزق است چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند!

🔶 زمانی که با مشکلی رو به رو میشوی خداوند صبری به تو میدهد که چشمانت را از آن بپوشانی، این صبر، رزق است.

🔶 زمانی که در خانه لیوانی آب، به دست پدر یا مادرت میدهی این فرصت نیکی کردن، رزق است.

🔶 گاهی اتفاق می افتد که در نماز حواست به اذکار نیست، ناگهان به خود می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی این تلنگر، رزق است.

🔶 یک باره یاد کسی میفتی که مدتهاست ازو بی خبری و دلتنگش میشوی و جویای حالش، این یادآوری، رزق است.

✔️ رزق واقعی این است…

🔶 رزق خوبی ها،
نه ماشین، نه درآمد، اینها رزق مال است که خداوند به همه بندگانش میدهد … اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد!

🔶 و در آخر همینکه عزیزانتان هنوز در کنارتان هستند و نفسشان گرم است و سلامت، این "بزرگترین رزق خداوند" است!

✔️ زندگيتون پر از رزق …