💢 ‏دوستان عزیزم به هیچ عنوان، تَکرار میکنم به هیچ عنوان نمونه ی آب دهان، ادرار، خون و… را به هیچ کشوری ارسال نکنید 💢 اخیرا متوجه شدم ابی (خواننده) در حال تبلیغ برای جمع آوری نمونه های ایرانی برای آمریکاست 💢 بیوتروریسم شروعش از اینجاست نه از طریق تزریق #واکسن_داخلی 🔴 لطفا نشر دهید

💢 ‏دوستان عزیزم به هیچ عنوان، تَکرار میکنم به هیچ عنوان نمونه ی آب دهان، ادرار، خون و… را به هیچ کشوری ارسال نکنید

💢 اخیرا متوجه شدم ابی (خواننده) در حال تبلیغ برای جمع آوری نمونه های ایرانی برای آمریکاست

💢 بیوتروریسم شروعش از اینجاست نه از طریق تزریق #واکسن_داخلی

🔴 لطفا نشر دهید