آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #زمانهایکاشت_درخت ۱ 🔰  شرایط کاشت درخت که بیست شرط است:  🔹 ۱-کاشت درخت باید در ماه های آبی باشد: تیر، آبان، اسفند. 🔹 ۲-بهترین زمان برای کاشت درخت، اسفند ماه می باشد. 🔹 ۳-حکیم سنجری می گوید: ماه در آسمان باید ثابت باشد و بهترین ماه ها، […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #زمانهایکاشت_درخت ۱

🔰  شرایط کاشت درخت که بیست شرط است: 

🔹 ۱-کاشت درخت باید در ماه های آبی باشد: تیر، آبان، اسفند.

🔹 ۲-بهترین زمان برای کاشت درخت، اسفند ماه می باشد.

🔹 ۳-حکیم سنجری می گوید: ماه در آسمان باید ثابت باشد و بهترین ماه ها، اردیبهشت و بعد بهمن است.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۰