آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #ممنوعیتکاشتبذرپایدرخت ۲* 🔶 کشت تمامی غلات در نزدیکی درختان، باعث از بین رفتن درختان می شود. ولی کشت کردن باقلا در میان درختان، سبب از بین رفتن و بر طرف شدن چمن و علف های هرزه می شود البته به شرط این که کمی از تنۀ درختان […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:
#ممنوعیتکاشتبذرپایدرخت ۲*

🔶 کشت تمامی غلات در نزدیکی درختان، باعث از بین رفتن درختان می شود. ولی کشت کردن باقلا در میان درختان، سبب از بین رفتن و بر طرف شدن چمن و علف های هرزه می شود البته به شرط این که کمی از تنۀ درختان دور باشد.

🔶 به گفته و بیان بعضی کارهای کشاورزی که متعلق به بعضی اوقات سال است: از اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه باغ را آبیاری می کند.

🔶 یک نوبت در وقتی که انگور را چیده باشند.

🔶 یک نوبت دیگر به شرطی که سیراب کرده باشند، بار سیار می آورد و در این ماه اطراف درخت انگور را گود کنند، البته مخصوص مناطقی است که آب کمتر باشد، تا نَمی که در زمین وجود دارد، رگ و ریشۀ درخت انگور را سیراب نگه دارد.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۵