آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #هرسکردندرخت ⚪️ بهتر است وقتی که درخت کوچک است قسمت هایی که اضافه و زائد است را قطع کنند که ساقۀ آن یکی باشد و قد آن راست و بلند و سر نهال از سه یا چهار شاخه بیشتر نشود.  ✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۴

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #هرسکردندرخت

⚪️ بهتر است وقتی که درخت کوچک است قسمت هایی که اضافه و زائد است را قطع کنند که ساقۀ آن یکی باشد و قد آن راست و بلند و سر نهال از سه یا چهار شاخه بیشتر نشود. 

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۴