آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #همکاری در #آبیاری بین #کشاورز و #مالک_زمین* 🔸 هنگامی که معامله ای بین کسی که درخت را در زمین کاشته و صاحب زمین انجام شده به ازای کاری که کشاورز انجام می دهد و زحمت آبیاری را به عهده می گیرد، 🔸 هنگام برداشت محصول بخشی از […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:
#همکاری در #آبیاری بین #کشاورز و #مالک_زمین*

🔸 هنگامی که معامله ای بین کسی که درخت را در زمین کاشته و صاحب زمین انجام شده به ازای کاری که کشاورز انجام می دهد و زحمت آبیاری را به عهده می گیرد،

🔸 هنگام برداشت محصول بخشی از میوۀ درخت به کشاورز تعلق می گیرد. و این قراردادی که بین طرفین از برداشت محصول فوت شود قرارداد فسخ نمی شود، مگر این که قید شده باشد.

🔸 قرارداد بستن قبل از به دست آمدن میوه اشکالی ندارد.

🔸 در صورتی که بین مالک و کشاورز وکالتنامه ای تنظیم شود و مفاد آن ذکر شده باشد کاملاً شفاف و روشن خواهد بود و شرط و شروط ها را در آن قید می کنند و آن قرارداد معتبرتر است.

🔸 اگر در شروطی که گذاشته شده است عمل نکنند و یکی از طرفین منفعت بیشتری برای خود بخواهد آن سود حرام است.
لازمۀ این شرط در قرارداد همانند قراردادهای دیگر لازم و ضروری است.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی ۹