آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:در استحباب (مستحب بودن) آب دادن درخت 🟢 از حضرت صادق(ع) نقل شده است که: هر کسی درخت سدر را آب دهد، این گونه است که مومنی را به هنگام تشنگی آب داده است. ✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۸

 آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:در استحباب (مستحب بودن) آب دادن درخت

🟢 از حضرت صادق(ع) نقل شده است که: هر کسی درخت سدر را آب دهد، این گونه است که مومنی را به هنگام تشنگی آب داده است.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۸