آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #زمانهایکاشت_درخت ۲* ✔️ ماه باید در آسمان باشد تا آن درخت به خوبی رشد کند و بلند شود. ✔️ باید ماه در آسمان باشد تا درخت سریع تر رشد کند. ✔️ برای این که درخت میوه و ثمرش بهتر باشد باید در یک ماه مبارک باشد که […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:
#زمانهایکاشت_درخت ۲*

✔️ ماه باید در آسمان باشد تا آن درخت به خوبی رشد کند و بلند شود.

✔️ باید ماه در آسمان باشد تا درخت سریع تر رشد کند.

✔️ برای این که درخت میوه و ثمرش بهتر باشد باید در یک ماه مبارک باشد که آن درخت خجسته و نیکو شود اما بستگی به نوع درخت نیز دارد که نیکو و خوب باشد یا نه.

✔️ باید خداوند بخواهد تا درخت رشد کند و بالا برود و درختی تنومند شود و هر درختی که رویید و رشد کرد و زود بار گرفت و میوه داد، خداوند به آن درخت نظر کرده است و اگر نظارت و خواست خداوند نباشد فایده ای ندارد و اگر خداوند نخواهد درخت میوه دار نخواهد شد.

✔️ باید که سیارۀ کیوان نورانی و زیبا باشد و اگر چنین نباشد هنگام کاشت درخت، اشتباه است.

✔️ بهتر است که کاشت درخت در ماهی باشد که سیارۀ کیوان حلقه ای نورانی و زیبا دارد.

✔️ برای آن که خلل و اشکالی در رشد درخت به وجود نیاید بهتر است، در برج های آبی که ذکر شد کاشته شود.

✔️ باید زمان کاشت درخت، ماه در مناطق خوش منظره قرار گرفته باشد.

✔️ باید که روی ماه به سمت سیارۀ کیوان باشد.

✔️ باید که سیارۀ کیوان در محل خود قرار گرفته باشد. 

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۲